NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14/05/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

 

CHÍNH PHỦ 

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

... More |

Chat qua tin nhắn Facebook