Hóa Đơn Điện Tử Tại Hà Nội

Hóa Đơn Điện Tử

Hóa Đơn Điện Tửdịch vụ hóa đơn điện tử giúp khách hàng có thể quản lý hóa đơn trên bất kỳ một phần mềm kế toán nào như : MISA, Fast hay 3TSoft.... phát hành và lưu trữ hóa đơn điện tử.Người mua hàng có thể lập tức nhận được hóa đơn quá gmail vì hóa đơn điện tử có thể gửi hóa đơn cho khách hàn...
More

Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn là chứng từ trong đó có những thông tin mua, bán hàng hóa do người bán lập, ghi nhận. Theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ, qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức bao gồm hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử.Và cũng theo thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì từ ngày 01-5-2011 các đơn...
More